Elérhetőségek

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf)

9733 Kiszsidány ,
Fő utca 2.
Telefon:
+36305576826
E-mail:
info@kiszsidany.hu

Rendeletek / A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 6/2018. (XI. 13.) helyi önkormányzati rendelet

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 6/2018. (XI. 13.) helyi önkormányzati rendeletA helyi rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben ellátásokat a következőkben foglaljuk össze:

Újszülöttek támogatása

 

Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából, a törvényes képviselő részére, kérelmére pénzbeli támogatás állapítható meg egyszeri támogatásként. A támogatásra jogosult Kiszsidány Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező szülő. Az újszülöttek támogatása a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. Az újszülöttek támogatására vonatkozó igényt a szülést követő tizenkét hónapon belül lehet benyújtani a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon. Határidőn túl érkezett kérelmek elfogadására nincs lehetőség!

A kérelemhez mellékelni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, halvaszületett gyermek esetén a halvaszületést bizonyító okiratot. A támogatás összege újszülött gyermekenként 50.000 Ft.

 

Az iskolakezdési támogatás tanévkezdési támogatássá alakul át:

 

Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatásra jogosult az Kiszsidány Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező óvodás, általános vagy nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, (2018-ban ez az összeg 114.000 Ft) egyedülálló szülő esetében a 450%-át. (2018-ban ez az összeg 128.250 Ft)

A támogatás mértéke óvodai jogviszonnyal rendelkezők esetében gyermekenként 10.000 Ft, iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében gyermekenként 15.000,- Ft, melyet pénzbeli támogatás formájában nyújt az Önkormányzat. 

A tanévkezdési támogatás iránti kérelem évente július 1-től szeptember 30-ig nyújtható be. A kérelmek határidőn túli elfogadására nincs lehetőség! 

A tanévkezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 

A tanévkezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolásán felül, a köznevelési intézmény igazolását a gyermek (tanuló) felvételéről, vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

 

Az időskorúak részére, az Idősek Világnapjához kapcsolódóan „Időskorúak idősek napi támogatásatermészetbeni juttatás bevezetéséről döntött az önkormányzat.

 

Időskorúak idősek napi támogatása

 

Települési támogatásként az idősek világnapjához kapcsolódóan, ajándékcsomagra jogosult az a tárgyévben 65. életévét betöltő személy, aki Kiszsidány Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik.

Az időskorúak idősek napi ajándékcsomagjának összege 10.000 Ft/támogatott. A támogatás megállapítása szintén a rendeletben meghatározott kérelemre indul.

 

Kiszsidány Községben az Idősek Napja rendezvény már megtartásra került, így a támogatás igénybevételére a jövő évben lesz lehetőség!

 

A Karácsonyi támogatás igénylésének feltételei változatlanok maradtak:

 

Karácsonyi támogatásban részesíthető az a Kiszsidány Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2018-ban ez 114.000 Ft), egyedülálló esetében a 450 %-át (2018-ban ez 128.250 Ft).

A karácsonyi támogatás összege egy alkalommal 30.000,- Ft, melyet pénzbeli támogatás formájában nyújt az Önkormányzat.

Karácsonyi támogatás egy háztartáson belül csak egy személynek állapítható meg.

A támogatás iránti kérelmet minden év november 15. napjától december 8. napjáig lehet benyújtani, a rendeletben meghatározott kérelem nyomtatványon. Határidőn túl érkezett kérelmek elfogadására nincs lehetőség!

 

Eseti támogatás

 

Eseti támogatás formájában települési támogatás állapítható meg annak az önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd, vagy alkalmanként felmerülő többletkiadások (betegséghez, adósságrendezéshez, közüzemi díjak kifizetéséhez, tartós jövedelem kieséshez) kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul. 

Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2018-ban ez 85.500 Ft), egyedülálló esetében 350%-át (2018-ban ez 99.750 Ft). Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszereséig (2018-ban: 114.000 Ft) részesíthető.

Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2018-ban: 28.500 Ft). Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. A támogatás igénylése a rendelet vonatkozó mellékletében szereplő kérelem benyújtásával igényelhető.

 

Temetési támogatás

 

Temetési támogatás formájában települési támogatás állapítható meg annak az önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek, aki

- a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

- tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és

- az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2018-ban ez az összeg:114.000 Ft) nem haladja meg.

A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet mellékletben szereplő formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

- a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

- a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

- a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A temetési támogatás összege az önkormányzati köztemetés (200.000,- Ft) mindenkori költségének:

a) 20 %-a, (2018-ban ez az összeg:40.000 Ft) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2018-ban ez az összeg: 42.750 Ft) nem haladja meg.

b) 10 %-a, (2018-ban ez az összeg:20.000 Ft) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2018-ban ez az összeg: 42.750 Ft) meghaladja.

 

 

Krízistámogatás

 

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, (2018-ban ez az összeg: 128.250 Ft.) egyedülálló esetében 500 %-át (2018-ban ez az összeg: 142.500 Ft.).

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy

- aki tartósan beteg, vagy akinek a családjában a tartós betegség miatt fokozott felügyeletet igénylő személy él, vagy

- akinek az önkormányzat közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

- magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

- önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.

Elemi kárnak minősül a rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

A krízistámogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

- a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

- háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező, vagy családtagja tartósan beteg és emiatt fokozott felügyeletet igényel, vagy

- az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

- a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 200.000 Ft összegig részesíthető.

Elemi kár esetén a rendelet 10. § (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól a polgármester indokolt esetben eltérhet.

 

Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki szolgáltatás.

 

Amennyiben a támogatások és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban további információra van szüksége, a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére az 565-112 telefonszámon.

 

Horvátzsidány, 2018. november 14.

Fucinné Dorner Anikó sk.,  jegyzőCsatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar