Önkormányzat / ügyleírás - adó- és értékbizonyítvány kérése

ügyleírás - adó- és értékbizonyítvány kéréseA helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Benyújtó személye:

  • Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.
  • Más hatóság.

Benyújtás formája és módja:

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, önkormányzati hivatali portálon, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:

  • kérelem
  • három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
  • adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
  •  amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Ügyintézési határidő:

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Az igazolás kézbesítése:

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.


« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar